Privacy policy

Wettelijke Vermeldingen

Company : AURORA PRODUCTIONS NV
Legal Form : Naamloze Venootschap
BTW/TVA : BE 0439 318 245 – RPR Turnhout
Maatschappelijke zetel : Antwerpseweg 11 – 2340 Beerse – België
CEO: Gert Cielen
Telefoon : +32 (0)14 61 19 41

Privacy

1. ALGEMEEN

AURORA PRODUCTIONS NV engageert zich de confidentialiteit te beschermen van de informaties die on line gegeven worden door Iedere persoon die de Website gebruikt of iedere klant (hierna de “Gebruiker”). AURORA PRODUCTIONS NV verbindt zich ertoe de Belgische wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer na te leven ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze wet kunt u online raadplegen op de site http://www.privacycommission.be. Alle informatie dat de gebruiker zou doorgeven in het kader van de site www.aurora-productions.be wordt aan deze wet onderworpen, de gebruiker heeft recht zijn persoonlijke informatie te schrappen of wijzigen.
Aarzel niet om ons te contacteren indien je privacy-gerelateerde vragen zou hebben. Wij beloven jou een spoedig antwoord!

2. WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

Iedere persoon die de Website gebruikt of iedere klant (hierna de “Gebruiker”), stelt bepaalde persoonsgegevens ter beschikking. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer persoonsgegevens en jou als natuurlijke persoon. We gebruiken en verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de GDPR is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation).
Via deze Privacyverklaring wordt iedere Gebruiker van de Website op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die AURORA PRODUCTIONS NV kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens. AURORA PRODUCTIONS NV behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker. We raden dan ook de Gebruiker aan dit document regelmatig te raadplegen.

3. WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?

3.1. Verwerkingsverantwoordelijke

AURORA PRODUCTIONS NV is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

3.2. Verwerker(s)

AURORA PRODUCTIONS NV is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.
AURORA PRODUCTIONS NV doet beroep op de volgende categorieën van « verwerkers »:

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor hostingdoeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor betalingsdoeleinden.

4. OP WELKE JURIDISCHE BASIS WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

In overeenstemming met de GDPR verwerken wij persoonsgegevens op basis van volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de Gebruiker, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op zijn aanvraag; of
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie;
 • Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie, nieuwsbrieven naar onze klanten en het beantwoorden van vragen die gesteld worden via ons contactformulier;
 • Op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing).

5 WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

AURORA PRODUCTIONS NV verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, inloggegevens, Contactgegevens (telefoon-fax nummer en e-mailadres);
 • Financiële identificatiegegevens op bedrijfsniveau (bankgegevens);
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies);
 • Persoonsgegevens (geslacht, functie).

Daarnaast gebruiken wij cookies om de Gebruiker te herkennen en een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren. Als klant kan je steeds je persoonsgegevens consulteren en zelf wijzigen op de Website (zie menu MY INFO)

6. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

AURORA PRODUCTIONS NV verzamelt jouw persoonsgegevens om iedere Gebruiker een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van onze Website en onze dienstverlening. AURORA PRODUCTIONS NV behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien persoonsgegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn. Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van onze dienstverlening, Website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, controle van de kredietwaardigheid, ondersteuning, klachtenbewaking en het versturen van nieuwsbrieven;v
 • Beheer van geschillen;
 • Bescherming tegen fraude en overtredingen;
 • Gepersonaliseerde marketing en reclame indien je hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd. In dat geval staat het jou te allen tijde vrij jouw toestemming in te trekken;
 • Het beantwoorden van vragen die worden gesteld via ons contactformulier.

Bij een bezoek aan de Website worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze Website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de Website bezoekt, verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven. De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan AURORA PRODUCTIONS NV en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde persoonsgegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt AURORA PRODUCTIONS NV zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

7 WIE ONTVANGT JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor intern gebruik binnen AURORA PRODUCTIONS NV. Jouw persoonsgegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen.

8 HOELANG BEWAREN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de in artikel 6 vooropgestelde doelen na te steven. Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de Gebruiker op geldige wijze het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent.

9. WAT ZIJN JOUW RECHTEN?

9.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 6. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

9.2 Recht op inzage

Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw persoonsgegevens. Aldus heb je het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de persoonsgegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

9.3 Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren wanneer mogelijk. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

9.4 Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens

Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
 • Je herroept jouw toestemming tot het verwerken van jouw persoonsgegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van jouw persoonsgegevens;
 • Je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;

9.5 Recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de dataverantwoordelijke. AURORA PRODUCTIONS NV zal ophouden jouw persoonsgegevens te verwerken tenzij AURORA PRODUCTIONS NV kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van jouw persoonsgegevens die primeren op jouw recht om zich te verzetten.

9.6 Recht op het intrekken van jouw toestemming

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je deze hebt gegeven voor direct marketing doeleinden.

10. HOE KAN JE JOUW RECHTEN UITOEFENEN?

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar AURORA PRODUCTIONS NV, ANTWERPSEWEG 11, 2340 BEERSE of via e-mail aan info @aurora-productions.be wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van jouw verzoek.

11. MOGELIJKHEID TOT HET INDIENEN VAN EEN KLACHT

Indien je niet akkoord gaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens door AURORA PRODUCTIONS NV, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.privacycommission.be/).

Gebruiksvoorwaarden

De toegang tot de site www.aurora-productions.be en het gebruiken van de inhoud worden aan de volgende voorwaarden onderworpen. De gebruiker erkent de gebruiksvoorwaarden door te surfen op de site. De site www.aurora-productions.be wordt door AURORA PRODUCTIONS NV uitgegeven met maatschappelijke zetel te Antwerpseweg 11 – 2340 Beerse – België. AURORA PRODUCTIONS NV verzorgt het updaten van de informatie van deze site en heeft het recht op elk moment de informatie te wijzigen. AURORA PRODUCTIONS NV is niet verantwoordelijk :

 • in geval dat de informatie niet volledig of niet nauwkeurig zou zijn;
 • in geval van schade door derden;
 • in het algemeen, voor schade rechtstreeks of onrechtstreeks ongeacht de redenen of gevolgen volgend op raadpleging van de site of het niet kunnen aanloggen evenals het gebruik van de informatie op deze site.

Rechten van intellectuele eigendom

De documenten, merken en tekeningen die op de site verspreid worden of aangemaakt worden voor de site, zijn exclusief eigendom van AURORA PRODUCTIONS NV. AURORA PRODUCTIONS NV kent geen licenties of ander recht toe om het recht van gebruik of documenten, tekeningen, modellen of merken te verspreiden. Reproductie van de gepubliceerde documenten op deze site is enkel toegelaten voor informatie voor persoonlijk gebruik. De gebruiker die een fotografie of ander document stuurt naar deze site waarborgt er de exclusieve auteur van te zijn en die geen schade berokkent aan derden.

Linken

De site www.aurora-productions.be heeft linken naar andere internet sites die niet gecontroleerd zijn door AURORA PRODUCTIONS NV. AURORA PRODUCTIONS NV kan dus niet als verantwoordelijke worden beschouwd. Voor het ter beschikking plaatsen van deze sites en externe bronnen en zal geen verantwoordelijkheid mogen dragen in verband met de inhoud, de publiciteit en, producten of diensten.

Cookies

1 WAT ZIJN COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van jouw computer of mobiel apparaat wordt geplaatst wanneer je een website bezoekt. De cookie wordt op jouw apparaat geplaatst door de website zelf ("first party cookies") of door partners van de website ("third party cookies"). De cookie herkent jouw apparaat aan de hand van een uniek identificatienummer wanneer je terugkeert naar de website en verzamelt informatie over jouw surfgedrag. Er bestaan verschillende types cookies. We onderscheiden volgende cookies naargelang hun doeleinden: er zijn essentiële of strikt noodzakelijke cookies en niet-essentiële cookies (functionele, analytische en targeting cookies).
De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 bevat enkele bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. De wet is een omzetting van de Europese e-Privacyrichtlijn, wat betekent dat de cookiewetgeving verschillend kan geïmplementeerd worden in andere Europese lidstaten. AURORA PRODUCTIONS NV heeft haar maatschappelijke zetel in België en volgt bijgevolg de Belgische en Europese wetgeving inzake cookies.

2 DOEL EN NUT VAN COOKIES

Door de website te bezoeken kan er akkoord gegaan worden met het plaatsen van cookies. Cookies helpen AURORA PRODUCTIONS NV om uw bezoek aan de website te optimaliseren en om jou een optimale gebruikerservaring te bieden. Het staat je echter vrij om cookies te allen tijde te verwijderen of te beperken door jouw browserinstellingen te wijzigen (zie "Beheer van cookies").
Het uitschakelen van cookies kan een invloed hebben op het functioneren van de website. Sommige functies van de site kunnen beperkt of niet toegankelijk zijn. Als je besluit om cookies uit te schakelen, kunnen wij jou geen vlot en optimaal bezoek aan onze website garanderen.

3 SOORTEN COOKIES GEBRUIKT DOOR AURORA PRODUCTIONS NV

We onderscheiden volgende types cookies:

3.1. Strikt noodzakelijke cookies:

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld, zoals het instellen van jouw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren.

3.2. Niet-essentiële cookies:

Deze cookies zijn op zich niet noodzakelijk voor het functioneren van de website, maar helpen ons wel om een verbeterde en gepersonaliseerde website aan te bieden.

3.2.1 Functionele cookies:
Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina's.

3.2.2 Analytische cookies:
Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de site verplaatsen.

3.2.3 Targeting cookies:
Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via onze site worden ingesteld. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van jouw interesses samen te stellen en je relevante advertenties op andere sites te laten zien.

Wij gebruiken enerzijds onze eigen cookies en anderzijds cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken en die onze diensten op hun website adverteren.

 • _utmc: deze cookie laat toe om statistische analyses uit te voeren met behulp van de Google Analytics tool (zie voor meer informatie op: https://www.google.com/analytics/); (bewaartermijn: tot einde browser sessie, type analytisch)
 • _utmb: deze cookie laat eveneens toe om statistische analyses uit te voeren met behulp van de Google Analytics tool, en laat meer bepaald toe om individuele gebruikers (bezoekers) te onderscheiden van elkaar (zie voor meer informatie op: https://www.google.com/analytics/); (bewaartermijn: 30 minuten, type analytisch)
 • _utma: deze cookie laat eveneens toe om statistische analyses uit te voeren met behulp van de Google Analytics tool, en laat meer bepaald toe om individuele gebruikers (bezoekers) te onderscheiden van elkaar (zie voor meer informatie op: https://www.google.com/analytics/); (bewaartermijn: 2 jaar, type analytisch)
 • _utmz: deze cookie laat eveneens toe om statistische analyses uit te voeren met behulp van de Google Analytics tool, en laat meer bepaald toe om individuele gebruikers (bezoekers) te onderscheiden van elkaar (zie voor meer informatie op: https://www.google.com/analytics/); (bewaartermijn: 6 maanden jaar, type analytisch)
 • _cfduid: deze cookies worden gebruikt om te verzekeren dat de webpagina's sneller laden. (bewaartermijn: 1 jaar, type functioneel)
 • aurora-productions-lg: vergemakkelijkt het invullen van het loginformulier My Aurora voor klanten. (bewaartermijn: 1 jaar, type functioneel)

4 BEHEER VAN DE COOKIES

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in jouw webbrowser. Als je de website van AURORA PRODUCTIONS NV wilt raadplegen, raden wij jou aan om cookies in te schakelen. Het staat je echter vrij om cookies desgewenst uit te schakelen via de instellingen van jouw browser. Om cookies in of uit te schakelen, moet je jouw browserinstellingen wijzigen (via het tabblad "Voorkeuren" of "Opties"). Je kunt ook het tabblad "Help" van jouw browser raadplegen.
Als u op internet surft met Microsoft Internet Explorer: klik op "tools", "internet opties", "vertrouwelijkheid", "gevorderd". Vinkt "automatisch beheer van de cookies negeren", dan kies "vragen" voor de keuze "Cookies van derden".
Als u op internet surft met Mozilla Firefox: klik op "tools", "opties", "privacy". Verwijder het vinkje "cookies aanvaarden".

5 RECHTEN VAN DE BEZOEKERS

Aangezien cookies een verwerking van persoonsgegevens kunnen uitmaken, heb je als betrokkene recht op de rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens. Meer informatie over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, alsook over jouw rechten, kan je hierboven vinden in onze privacyverklaring hierboven.

close menu