Algemene verkoopvoorwaarden

1. Toepassing:

Al onze verbintenissen worden aanzien als aangegaan te Beerse.
Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aan ons overgemaakte orders en bestellingen.
Door het enkele feit van de bestelling wordt de opdrachtgever geacht kennis genomen te hebben van huidige verkoopsvoorwaarden en ze te aanvaarden.
Alle tegenstrijdige of afwijkende bepalingen met onderhavige verkoopsvoorwaarden worden als niet geschreven en niet aanvaard beschouwd behoudens uitdrukkelijk voorafgaandelijk geschreven overeenkomst.

2. Offertes en prijzen:

Onze offerten zijn vrijblijvend en zonder verbintenis.
Zij zullen dus steeds aan herziening onderworpen kunnen zijn, o.m. ingeval van verhoging van de loonkosten, van de grondstoffenprijzen en/of taksen en belastingen. ( Wet 30 maart 1976 & Art 57§2)
De overeenkomst zal slechts ontstaan nadat de bestelling door ons schriftelijk is aanvaard of bevestigd.
Door het feit zelf der bestelling neemt de klant alle verantwoordelijkheid op zich betreffende o.m. alle inbreuken op het octrooi- en merkenrecht, namaak, enz.
Voor bijzonder te vervaardigen bestellingen met of zonder handelsmerk, welke om één of andere reden niet zouden geleverd of aangenomen worden, behouden wij ons het recht voor deze elders aan te bieden of te verkopen.
Al onze goederen worden verkocht volgens voorschriften en gebruiken aangenomen in de papierhandel.

3. Levertijden:

De levertijd vermeld op onze orderbevestiging geldt ten titel van inlichting. Wij verzekeren nooit dat de verzendingen of leveringen zullen uitgevoerd worden op vastgestelde data en wij ontkennen en verwerpen alle contractuele of extracontractuele boetebepalingen of eisen in schadeloosstellingen wegens vertragingen in de leveringen.
Overschrijding van de levertijd zal de koper nimmer recht geven op annulering van de overeenkomst of schadevergoeding.
Overheidsmaatregelen, oorlog, opstand, staking, lock-out, brand, machinebreuk, onvoldoende bevoorrading van grondstoffen en energie, onderbreking van vervoer of alle andere omstandigheden onafhankelijk van onze wil, die de normale productie of verzending van goederen belemmeren, worden door partijen als een geval van overmacht beschouwd en brengen volgens onze keuze schorsing of verbreking van het contract met zich.

4. Expeditie – Transport:

Al onze zendingen geschieden op volledige verantwoordelijkheid en op risico van de koper zelfs indien ze franco worden uitgevoerd.
Aan de koper alleen staat het vrij en behoort het de staat der goederen bij aankomst te controleren, teneinde desgevallend en ten gepaste tijde zich op de vervoerder te kunnen verhalen. Wij behouden ons het recht voor gedeeltelijke leveringen te doen. In nota zijnde bestellingen kunnen door ons vernietigd worden indien de betaling van vorige leveringen niet tijdig gebeurt.
Voor alle levering gelden de algemene voorwaarden voor wegtransport zoals bepaald door FEBETRA (Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en logistieke Dienstverleners).

5. Betalingsvoorwaarden:

Al onze facturen zijn betaalbaar te Beerse. De betaling van onze facturen dient te geschieden op 30 dagen na factuurdatum, door middel van overschrijving op één van onze rekeningen.
Afwijkende betalingsvoorwaarden dienen door ons uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd te zijn.
Wij behouden ons het recht voor te leveren mits onmiddellijke betaling, ofwel een gehele dan wel een gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen indien wij dit wenselijk achten.
Toleranties op kwantiteit van min 10 tot plus 10% van de bestelde hoeveelheid: binnen deze beperking mag de facturatie van de geleverde hoeveelheid geen aanleiding geven tot betwisting.

KBC Bank, Turnhout IBAN: BE18 4134 5036 2165 BIC: KREDBEBB
BNPP Fortis Bank, Turnhout IBAN: BE51 2300 5281 1062 BIC: GEBABEBB

6. Clausules en eigendomsvoorbehoud:

Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. De geleverde goederen blijven eigendom van Aurora Productions NV tot aan de volledige betaling van al de vorderingen voortkomend uit de koopovereenkomst.
In dit opzicht is de afgifte van wissels of titels welke een verplichting tot betaling inhouden, geen betaling in de zin van deze bepaling.

7. Verzuim van betaling:

Bij achterstallige betalingen wordt een interest in rekening gebracht van 12% per jaar te rekenen vanaf de vervaldag, automatisch en zonder dat enige aanmaning nodig is, onverminderd een forfaitaire en onveranderlijke schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag.
 (Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van 02/08/2002 – BS 07/08/2002 )

8. Stockeren van goederen:

De kosten van het bewaren en stockeren van goederen en producten worden aan de eigenaar aangerekend.
Alle goederen van welke aard ook die in onze instellingen berusten, uit welken hoofde ook, verblijven er onder de verantwoordelijkheid en op risico van de eigenaar.

9. Klachten:

Om in aanmerking te komen moet elke klacht wegens gebreken ons betekend worden binnen de 5 werkdagen van de ter beschikkingstelling en dit bij aangetekend schrijven.
Een waarborg en vrijwaring voor verborgen gebreken wordt niet gegeven.
Ingeval van aansprakelijkheid uit welken hoofde ook of op welke gronden ook kan Aurora Productions NV niet gehouden zijn tot enige andere vergoeding dan tot het kosteloos vervangen of herstellen van de geleverde goederen.

10.  Bevoegdheid:

Voor alle geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Turnhout of Antwerpen bevoegd. De Belgische wetgeving is van toepassing op onze overeenkomsten.

11.  Aanleveren bestanden

De leverancier is niet verantwoordelijk voor de typografische kwaliteit van de opnameklare modellen of bestanden van opgemaakte pagina’s, die hij van de opdrachtgever ontvangt.
De opdrachtgever dient steeds en op eigen initiatief een printproef ter controle aan de leverancier te bezorgen. Aurora wijst bijgevolg iedere verantwoordelijkheid af voor het resultaat van de uitbelichting indien de opdrachtgever verzuimt om samen met het aangeleverde prepress-materiaal een uitgeprinte (kleuren)versie aan de leverancier te bezorgen. Als de opdrachtgever digitale bestanden ter beschikking stelt van de leverancier, dan moet hij zelf de originele bestanden bewaren en is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze bestanden.
Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook (in de tekst, in bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten, in het druk- of bindwerk, enz.) schriftelijk of op een andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht en verlengen de uitvoeringstermijn. Dit geldt eveneens voor de machinestilstanden in afwachting van de "goed voor druk". De mondelinge of per telefoon opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.
Aurora zal steeds een “goed voor druk” voorleggen aan de opdrachtgever. Deze “goed voor druk” moet door de opdrachtgever gedateerd en ondertekend teruggezonden worden en ontslaat de leverancier van alle verantwoordelijkheid voor vastgestelde fouten of weglatingen tijdens of na het drukken. De "goed voor druk" blijft eigendom van de leverancier en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting.

Tips voor aanleveren PDF

12.  Afroeporders

Na ontvangst van een schriftelijke order en van goedgekeurde digitale files worden de goederen door Aurora geproduceerd en op voorraad gehouden gedurende maximaal 12 maanden. Na het verstrijken van deze periode behoudt Aurora zich het recht voor om de restvoorraad te factureren en te verzenden. Voor afroeporders geldt maximaal één deellevering per week. Leveringen gebeuren steeds met volledige palethoeveelheden.
Na het verstrijken van deze termijn kan de klant gebruik maken van het logistieke dienstenpakket van Aurora en deze goederen gedurende een bijkomende periode van maximaal 6 maanden laten opslaan. Hiervoor wordt een prijs van € 10 per paletplaats en per maand aangerekend. Na deze periode worden de goederen definitief gefactureerd en geleverd aan de klant.

close menu